väven
Här börjar det
Här börjar det
PÅ EN CENTRAL PLATS
I UMEÅ
FINNS EN DRÖM
OM ETT KULTURHUS
I ETT SAMARBETE
TAR DRÖMMEN FORM
Många olika
kulturverksamheter ska samsas i
ett öppet, tillgängligt och
offentligt hus.
ARKITEKTERNA
Kjetil ThorsenRune GrasdalMaria Olsson Kjetil
Thorsen
Rune
Grasdal
Maria
Olsson
SAMLAR SINA KRAFTER
UtgångspunkterBjörken Umeås
öppna stadsplan
Placering
vid älven
BjörkUmeå TorgUmeälven
FILM
Krister Olsson om bakgrunden
ETT KONCEPT VÄXER FRAM
VÄVEN
BlackboxHotellBibliotekÖppet, tillgängligt hus utan baksidaDet ska synas att det är en vävSkiftande verksamheterSaluhall Kvinnohistoriskt
museum
Kjetil
”Väven ska man
både se på fasaden
och märka i husets
funktionalitet.”
Kjetil Thorsen
BYGGLEDARNA
TAR SIG AN PROJEKTET
Utmaningar Tillvarata
känslan med
arkitektens
vision
Bygga
och utveckla
samtidigt
Att möta
behoven hos
många olika
verksamheter
Ett storslaget byggprojekt
tar form

Om byggprojektet

Med 25 000 kvadratmeter lokalyta ska många av Umeås kulturella verksamheter samlas under ett och samma tak. På dessa ytor ska även hotell, restaurang, konferens och saluhall inrymmas. Byggandet av det nya kulturhuset är ett gigantiskt projekt som kommer att sätta stor prägel på staden.

Väven består av två huskroppar som på tredje våningsplanet går ihop till en, och bildar en portal över Strandgatan. Huskroppen närmast älven, söder om Strandgatan, består av fyra höga våningar och kommer bland annat att rymma en så kallad ”black box” – en arena för konsert, konferens eller teater som kan ta emot 400 sittande eller ca 1000 stående besökare. Byggnaden närmast Storgatan inrymmer på planen 1-4 de ca 15 000 kvadratmeter yta som Umeå kommun disponerar för sina respektive verksamheter – det som ibland går under benämningen kulturplan eller kulturytor. Där finns även en inglasad saluhall i direkt angränsning till Stora Hotellet och access på gatuplan till Storgatan. Från plan 5 och uppåt planeras hotell, konferens och restaurang.

Enligt planen ska en så kallad ”shell and core”-version av Väven att stå färdigt i april 2014. ”Shell and core” är en byggnadsterm som syftar på husets skal (stomme, tak och fasader) och kärna (viktig inre infrastruktur och funktioner som hissar och rulltrappor, grundläggande teknikinstallationer el, rör, luft och kyla samt stationära servicepaket wc mm). Något förenklat innebär det att man kan bygga färdigt ett hus utifrån dess viktigaste beståndsdelar, för att sedan fylla på med olika innehåll. I Vävens fall handlar detta innehåll om de olika hyresgästernas verksamheter och deras interiörer. Hur hyresgästerna kommer vilja inreda och utforma lokalerna i detalj efter sina respektive behov är vid byggstart inte känt eftersom program och layoutarbetet för respektive hyresgäst Umeå Kommun (Kulturytor) och Balticgruppen (kommersiella lokaler och hotell) fortfarande pågår.

I projektplanen för Väven är byggprocessen indelad i 13 stycken delentreprenader; från kajförstärkningar schakt och spontarbeten, via pålning och grundläggning, stomentreprenader, utvändig och invändig stomkomplettering, glasfasader, alla olika installationstekniker och fram till de avslutande utvändiga markarbetena. Hela förloppet, från förprojektering till färdig byggnad, är tänkt att ta knappt tre och ett halvt år. Upphandling med olika aktörer och projektering för respektive delentreprenad sker parallellt med det pågående byggarbetet. Projekteringsgruppen utgörs från start av kärna med arkitektbyråerna Snøhetta och White samt konsultföretagen Tyréns, Sweco och Ramböll.

Linje
Thomas
”Det är det största
mest avancerade
projektet i Umeås
historia.”
Thomas Persson
FILM
Thomas om arbetet
MARKEN FÖRBEREDS
BYGGET KAN BÖRJA
ARBETET MED VÄVEN
Det är lika mycket att bygga över som under
UPPTAKTEN