väven
Verksamheter ska mötas och vävas samman
Verksamheter ska mötas och vävas samman
NU FINNS ETT SKAL
DÄR I SKA VERKSAMHETERNA
TA PLATS
Diagonal BackgroundBackground
PARALLELLT MED BYGGPROCESSEN
PLANERAS INSIDAN
RuneRitning
Rune cirkeltext
”Väven ska vara en del av
staden. Huset skiftar
karaktär beroende av ljus
och årstid men ska alltid
vara inbjudande och fullt
av liv.”
Maria
Maria cirkeltext
”Björkreferensen från
utsidan ska leva vidare
och bli en röd tråd även
på insidan.”
Rörelsemönster
FILM
Maria Olsson
Maria cirkeltext
"Vi vill skapa en öppen
och tillgänglig miljö som
är inkluderande, där man
känner sig välkommen
och kan hitta sina egna
vägar."
Sliding imageSliding imageSliding imageSliding imageSliding image
Maria cirkeltext
”I huset ska både
konstnärlig och
kommersiell verksamhet
mötas.””Det måste vara flexibelt,
lite som en idrottshall där
många idrotter kan spelas
på samma yta.”

Program- och gestaltningsarbete

Processen att fastställa Vävens utbud och invändiga utformning är komplex. Väven omfattar ytor om ca 24 000 m2 och av dessa ska 15 600 m2 hyras av Umeå Kommun och inhysa en bredd av kulturell verksamhet. Processen med att fastställa, planera för och utforma utbudet i Väven börjar tidigt och pågår under hela byggperioden.

Parallellt och tillsammans med kommunens utvecklingsarbete för verksamheten i Väven inleder White arkitekter arbetet med att utforma ett lokalprogram och gestaltningsprogram. Lokalprogrammet beskriver de behov och krav som olika verksamheter ställer på lokalen i form av yta och utrustning. Gestaltningsprogrammet beskriver föreslagna lösningar avseende gestaltning, funktion och tekniska lösningar för den invändiga miljön.

Utifrån dessa skapas en programhandling och ett rumsfunktionsprogram som ligger till grund för det mer detaljerade projekteringsarbetet.

Processen involverar arkitekter, byggherre, hyresgäster och fler än 70 företrädare från 36 verksamheter.

Linje
Umeå Kommuns dokumentationLokalprogramGestaltningsprogramProgramhandlingProgramhandling rev 2012-10-23Kartläggning av möjliga processer i ett framtida Kulturväven
Thomas cirkeltext
”Många olika verksamheter
med olika behov ska
sammanföras i Vävens ytor.
Mixen ställer tuffa
krav på installationer och
anpassningar.”
Thomas Persson
Thomas cirkeltext
”Denna mix ställer tuffa
krav på installationer och
anpassningar.”
VISIONEN STÄLLER HÖGA KRAV
PÅ ESTETIK
OCH LÅNGSIKTIGA
HÅLLBARA LÖSNINGAR
Flexibel rumsbildningEtt
1.
flexibel
rumsbildning
För att skapa stora
generella ytor används en
avancerad pelarstruktur utan
bärande väggar.

Flexibel rumsbildning

För att kunna bygga samtidigt som arbetet med att fastställa verksamheten pågår byggs huset enligt Shell & Core. Det innebär att en generell grund skapas med en kärna med husets grundfunktionalitet. För att uppnå maximal flexibilitet byggs huset med en avancerad pelarstruktur som ger stora öppna ytor och minimerar behovet av bärande väggar. Placeringen av pelarna kan upplevas slumpmässig men är utförligt beräknad för de laster som uppstår mellan våningsplanen.

Verksamheten planeras till olika rumskluster där verksamheter som liknar eller kompletterar varandra placeras intill varandra. Rum byggs upp och ansluts till de generella installationer av el och vvs som lagts samt anpassas utefter den verksamhet som ska bedrivas just där.

Trapphusen fungerar som navigationspunkter som ska vara lätta att hitta och leda vidare till övriga ytor.

Fasaden hålls så långt som möjligt fri från anslutande väggar för att kunna skapa öppna stråk som inbjuder till rörelse och utforskande.

Linje
Generell installationsgridTvå
2.
generell
installationsgrid
För den flexibla
rumsbildningen krävs en
generell grid med el, belysning
och ventilation.

Generell Installationsgrid

För att på ett effektivt och flexibelt sätt skapa förutsättningar för alla typer av rum och verksamhet så skapas ett generellt nät, en grid, av installationer som förser huset med ventilation, el, belysning med mera. De höga kraven kring husets estetetik ställer speciella krav på installationerna och hur de kan monteras. En viktig del av lösningen blir det speciella innertak som rymmer en installationsyta där rör och kablage löper genom hela byggnaden. Uttag placeras runt pelare, väggar och ovan innertak för att ge en god generell grundfunktion som sedan kan anpassas och utvecklas efter de behov som uppstår över tid.

Tillförsel av luft sker även det genom innertaket där luften kan flöda ner genom takets träribbor.

Allmänbelysning i kulturytorna sker genom infällda LED-armaturer i innertaket. Genom en väl tilltagen allmänbelysning blir behovet av separat punktbelysning mindre och det blir lättare flytta hyllor och annat i lokalen utan att förändra belysningen.

Linje
Generell installationsgridTre
3.
styrsystem
För att styra ventilation,
värme och övriga installationer
används avancerade
styrsystem
Sliding imageSliding image
FILM
Installationer och styrsystem
AkustikFyra
4.
akustik
Med den varierande
verksamheten måste ljudmiljön i
huset noga planeras.
Sliding imageSliding image

Akustik

Väven innehåller mycket glas och hårda ytor vilket är problematiskt ur ett akustiskt perspektiv då det innebär att ljud lätt reflekteras vidare. Vävens organiska form med få räta, parallella ytor mildrar effekten men det krävs omfattande arbete för att planera och anpassa ljudmiljön. Det är även en utmaning att vitt skilda verksamheter ska verka nära inpå varandra, där vissa kan kräva tystnad och andra avger buller.

För att skapa en bra grundmiljö i de stora ytorna behövs en allmän ljudabsorption / ljuddämpning. Det åstadkoms genom ljudabsorberande material i tak och golv. Dikt an under under takbjälklaget på alla kulturytor monteras svart mineralull. Under detta så ryms alla installationer som ligger ovan innertaket vilket ger en god generell ljuddämpning samtidigt som flexibilitet uppnås runt installationer och anpassningar.

I golvet läggs en ljudabsorberande underlagsmatta under trägolvet som gör att ljud av fotsteg och annat inte sprider sig vertikalt.

Utöver den generella ljudabsorptionen görs också ett akustiskt arbete för varje rum. Utifrån brukarnas behov tas en programhandling fram där krav på ljudmiljön bedöms utifrån den verksamhet som ska bedrivas och hur förutsättningarna rumsligt ser ut.

Bedömningen innefattar luftljudsisolering, stegljudsisolering, buller och rumsakustik i form av efterklangstid eller taluppfattbarhet.

Vissa lokaler som till exempel black box och de digitala salarna kräver ett omfattande akustikarbete då de ligger nära varandra och ska kunna gå från tystnad till buller utan att störa. Ljudabsorbenter används i golv, vägg och tak för att avskärma lokalerna och undvika att ljud sprids vidare i den underliggande betongkonstruktionen. För att uppnå rätt ljudmiljö och efterklangstid görs beräkningar i 3d-modeller. I black box placeras ljuddiffusorer i taket som “slår sönder” ljudet för att få rätt akustik i rummet.

Linje
LogistikFem
5.
logistik
Utan att krocka ska många
arbetsmoment utföras på begränsad
tid och yta.
Sliding imageSliding image

Logistik

Tidigt i projektet läggs en projektplan som specificerar stegen för det invändiga arbetet med rumsbildning och installationer. Utifrån denna planerar de olika underleverantörerna sitt arbete och koordinerar med projektledningen. Varje arbetsmoment tilldelas en begränsad tid på en yta när arbetet måste utföras för att sedan nästa yrkesgrupp ska kunna ta vid och utföra nästa arbetsmoment.

Med många aktörer och korta ledtider är kommunikationen avgörande och ett viktigt verktyg förutom tidsplaneringen blir en samlad 3d-modell av huset och dess beståndsdelar. Genom den kan olika yrkesgrupper se hur förutsättningarna är utrymmesmässigt och vad och vilka som påverkas av en förändring.

Linje
GENOM ETT LÅNGSIKTIGT
OMFATTANDE ARBETE AV
ArkitekterByggledareInstallatörerHyresgäster
NÅS MÅLET MED EN MILJÖ
Bibliotek
SOM VÄLKOMNAR
EN MÄNGD VERKSAMHETER
Inomhustorg
ATT VERKA SIDA VID SIDA
Utställningslokal
INSIDAN ÄR KLAR
Sliding imageSliding image
VÄVEN ÄR REDO ATT INTAS
AV STADEN OCH DESS INVÅNARE
Kjell cirkeltext
”När du kan gå på något så kan du också äga det.”
UPPTAKTEN
GRUNDEN
STOMMEN
FASADEN
INSIDAN
 
STADEN